Informatie / Aanmelden

Wil tu meer informatie of wilt u een afspraak maken, dan kunt u zich bij ons aanmelden via de telefoon of de mail. De gegevens vindt u op de contactpagina

 

Directe toegankelijkheid / Verwijzing

Onze praktijk is Direct Toegankelijke (DTL). Nu de screening, die nodig is bij de DTL, door alle zorgverzekeraars wordt vergoed, kunt u ook zonder verwijsbrief bij ons terecht.  Na de screening krijgt de huisarts bericht dat de logopedische behandeling wordt gestart. Bij sommige hulpvragen en/of problemen zullen wij u echter adviseren om toch contact met de huisarts op te nemen. Tijdens de eerste afspraak kunnen wij u daar meer over vertellen.

 

Vergoeding

Logopedie tot en met 18 jaar is opgenomen in het basispakket en wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u de logopedie eerst vanuit uw eigen risico. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering vindt u informatie over de vergoeding.

 

Intake

Tijdens het eerste bezoek aan de praktijk noteren we enkele gegevens van u of van uw kind en hebben daarvoor de zorgpas en een (eventueel) identiteitsbewijs nodig. Daarna vindt de intake plaats. In dit gesprek wordt informatie gevraagd over de hulpvraag en het verloop van de klacht. We gaan dieper in op de problemen waarmee u of uw kind komt. In dit eerste gesprek zal de logopedist een vervolgstap adviseren.

Er zijn een aantal mogelijkheden:

  • U krijgt adviezen mee en er wordt een controle-afspraak gemaakt
  • Er worden logopedische onderzoeken afgenomen om de problemen beter in kaart te brengen.
  • De behandeling wordt gestart.
  • Indien nodig zal de logopedist u doorverwijzen naar een specialist, bijvoorbeeld KNO-arts.
  • Er vindt een combinatie van onderzoek, behandeling en/of doorverwijzing plaats.

De logopedische behandeling wordt op locatie gegeven. Thuisbehandelingen mogen alleen op medische indicatie uitgevoerd worden. De (huis)arts moet hier toestemming voor geven en dit op de verwijsbrief vermelden. De preverbale behandelingen en de begeleiding van eet- en drinkproblemen vinden wel zoveel mogelijk in de thuissituatie plaats.

 

Verslaglegging.

De logopediste zal door middel van de intake en het onderzoek een (voorlopige) diagnose stellen. Daarna wordt in gezamenlijk overleg een behandelplan en doelen opgesteld. Na een half jaar wordt het resultaat van de behandeling met uw besproken en worden de doelen, als het nodig is, bijgesteld.

Binnen een jaar na de verwijsdatum maakt de logopedist een uitgebreid verslag en stuurt dit naar de verwijzer. Als de behandeling eerder beëindigd is, dan vindt de evaluatie en/of verslaglegging eerder plaats.

Het maken van een behandelplan en het schrijven van een verslag voor de verwijzer, horen bij de behandeling. Als er extra verslagen nodig zijn om uw kind te volgen in zijn/haar ontwikkeling of om informatie te geven aan anderen, dan zijn er kosten aan verbonden. Deze verslaglegging wordt namelijk niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Behandelplannen en verslagen worden alleen met uw toestemming naar anderen gestuurd.

 

Behandeling.

De behandeling vindt meestal wekelijks plaats. Hierbij houden we bij voorkeur dezelfde dag en hetzelfde tijdstip aan. Een behandeling duurt 20-25 minuten. U of uw kind krijgt een schrift/map mee, met adviezen en/of oefeningen voor thuis. In het schrift/de map komt ook de afsprakenkaart, met daarop het telefoonnummer en het mailadres van de logopedist, die u of uw kind behandelt.

Voor een goed verloop van de behandeling kan het nodig zijn dat wij contact opnemen met de peuterspeelzaal, de school van uw kind of met uw arts en/of specialist. Wij vragen hier altijd eerst uw toestemming voor. Binnen onze praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met uw gegevens en de vertrouwelijke informatie. Het klantenrecht is vastgelegd in de wet Klantenrecht Cliënten Zorgsector. Het privacyreglement en de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie wordt nageleefd. Verdere informatie kunt u opvragen bij de logopedist of vindt u hier. (Privacy regelement.)