Aanmelden

U kunt zicht bij ons aanmelden via de mail, telefonische of via de contactpagina

Verwijzing

Wij voeren alleen een onderzoek of behandeling uit, als er een verwijsbrief aanwezig is. Deze verwijsbrief kunt u halen bij de huisarts of krijgt u mee van de consultatiebureauarts, de orthodontist/tandarts of de specialist.
Hoewel de praktijk Direct Toegankelijk is, kiezen wij ervoor om alleen met een verwijsbrief te werken. Bij een DTL zijn we verplicht om eerst een algemene screening af te nemen, om te zien of u bij ons aan het juiste adres bent. Deze screening wordt echter niet door alle zorgverzekeraars vergoed.

Vergoeding

Logopedie voor kinderen is opgenomen in het basispakket en wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u de logopedie eerst vanuit uw eigen risico. Afspraken over de vergoeding vindt u in uw polisvoorwaarden.

Intake

Tijdens het eerste bezoek aan de praktijk vindt de intake plaats. De intake bestaat uit een anamnesegesprek en een onderzoek. We noteren enkele gegevens van u of van uw kind en hebben daarvoor de verwijsbrief, zorgpas en een identiteitsbewijs nodig. Tijdes het gesprek worden er vragen gesteld over de hulpvraag en gaan we dieper in op de problemen waarmee u of uw kind komt. Daarna nemen we een onderzoek af, dat kan bestaan uit een observatie en enkele testen. Hoe lang het onderzoek duurt hangt af van de aard en ernst van het probleem. Als het nodig is, wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Het resultaat van de intake wordt met u besproken.

Er zijn een aantal mogelijkheden:

  • U krijgt advieze mee en er wordt een controle afspraak gemaakt.
  • In overleg met u wordt de behandeling gestart.
  • Indien nodig vindt doorverwijzing naar een specialist plaats(bijvoorbeeld een KNO-arts).

De logopedie wordt op locatie gegeven. Er vindt alleen een thuisbehandeling op medische indicatie plaats. De arts moet hier toestemming voor geven en het op de verwijsbrief noteren.

Verslaggeving

De logopedist stelt, na zes behandelingen, een behandelplan met doelen op. Deze worden met u besproken, na een half jaar met u geëvalueerd en – indien nodig – bijgesteld.
Als u of uw kind een jaar in behandeling bent, volgt er een uitgebreid verslag. Het verslag wordt naar de verwijzer gestuurd.
Mocht de behandeling eerder zijn beëindigd, dan vindt de evaluatie en/of verslaglegging uiteraard eerder plaats. Het opstellen van een behandelplan en het terugkoppelen van het resultaat richting de verwijzer, zijn onderdeel van de behandeling.

De kosten voor extra verslaglegging, anders dan naar de verwijzer, worden in rekening gebracht bij de aanvrager. Deze verslaglegging wordt namelijk niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Behandelplannen en verslagen worden alleen met uw toestemming naar derden gestuurd.

Behandeling

De behandeling vindt meestal wekelijks plaats, op dezelfde dag en tijd en duurt 25 à 30 minuten. We vinden het belangrijk dat u of uw kind zich veilig en prettig bij ons voelt en zullen daar, zeker in het begin, veel aandacht aan besteden. De oefeningen worden spelenderwijs aangeboden en sluiten aan op het niveau van uw kind. U of uw kind krijgt een schrift mee, waar adviezen en oefeningen voor thuis in worden geschreven. Voor een goed verloop van de behandeling kan het nodig zijn dat wij contact opnemen met de peuterspeelzaal of de school van uw kind of met uw arts of specialist. Wij vragen hier altijd eerst uw toestemming voor. Binnen onze praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met uw gegevens en de vertrouwelijke informatie. Het klantenrecht is vastgelegd in de wet Klantenrecht Cliënten Zorgsector. Het privacyreglement en de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging Logopedie en Fionatrie wordt nageleeft. Verdere informatie vindt u in de wachtkamer.