PRIVACYREGLEMENT

Logopedie Kind en Jeugd, Marum – Grootegast

Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze cliënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens en welke gegevens wij van u of van uw kind gebruiken.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee terecht bij de logopedist. Ook kunt u een e-mail sturen naar logopediekindenjeugd@hotmail.com of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 0594-643265

Artikel 1 Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens: de gegevens die betrekking hebben op de cliënt

Praktijk: Logopedie Kind en Jeugd, Marum – Grootegast, verwerkingsverantwoordelijke

Cliënt: Een cliënt van de Logopediepraktijk

Verwerkinh: Het bewerken van de gegevens, zowel geschreven, digitaal en/of geautomatiseerd; bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Artikel 2 Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van de persoonsgegevens door de praktijk, die betrekking hebben op cliëntenzorg en nakoming van de behandelovereenkomst.

Artikel 3 Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van de anamnese en het logopedisch onderzoek
 • het stellen van een diagnose
 • het opstellen en uitvoeren van de logopedische zorg, inclusief behandelplan en -doel
 • het declareren van de verleende logopedische zorg bij de cliënt of zorgverzekeraar;
 • in overleg met anderen (huisarts, peuterspeelzaal, school, ambulante begeleiders, andere disciplines); alleen met toestemming van de cliënt en/of de ouders
 • in de verslaglegging naar de verwijzer, ouders en anderen
 • ten behoeve van een klanttevredenheidsonderzoek
 • ten behoeve van het jaarverslag
 • ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden
 • voor wetenschappelijk onderzoek

Artikel 4 De gegevensverwerking

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de anamnese, het onderzoek en de behandeling vastgelegd in een dossier (papier en digitaal). Uw behandelende logopedist heeft wettelijk een dossierplicht. In de behandelingsovereenkomst wordt vastgelegd dat de gegevens verwerkt mogen worden. Alleen uw behandelende logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag (zoals de verwijzer) hebben toegang tot de gegevens, voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Indien de behandelende logopedist vervangen wordt, zal de vervanger zich ook aan de gemaakte afspraken houden. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren. 
 2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht er voor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg regelmatig bewaakt wordt. U moet hierbij denken aan een kwaliteitsjaarverslag en/of –onderzoek. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens zoveel mogelijk anoniem gemaakt, zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 3. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
 4. Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, zal hiervoor eerst om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de cliënt worden gebruikt. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk anoniem verwerkt, zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 5. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 5 Beschrijving van de gegevens

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • naam
 • adres/contactgegevens
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • identificatiebewijs en nummer
 • gegevens peuterspeelzaal, kinderopvang, basisonderwijs
 • naam zorgverzekeraar en polisnummer
 • naam huisarts/andere zorgverleners
 • verwijsbrief
 • gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger
 • hulpvraag
 • medische gegevens
 • logopedische anamnese
 • logopedisch onderzoek
 • andere onderzoeks- of persoonsgegevens, indien relevant
 • logopedisch behandelplan, logopedisch doel en therapieverloop

Artikel 6 Rechten

 1. Als cliënt/ouders van de cliënt heeft u het recht te weten dat er gegevens over uw kind/over u worden verwerkt. Wij informeren u daarover door middel van dit privacyreglement.

De behandelende logopedist informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief 

aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.

 1. U heeft als cliënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
 2. U heeft als cliënt het recht om een verzoek tot correctie in te dienen, als er sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
 3. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en te vermelden waarom u de gegevens wilt vernietigen. De behandelende logopedist beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.
 4. U kunt als cliënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier, als u een uitzondering wilt maken op de bestaande regels. Wij verzoeken u om deze verklaring aan uw behandelende logopedist te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.
 5. Bij het uitoefenen van de rechten zoals in dit artikel is beschreven, geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:
 • Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk

   vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;

 • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de rechten door

  de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;

 • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;
 • Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk

   vertegenwoordiger uitgeoefend.

Artikel 7 Bewaartermijn (wettelijk bepaald)

 1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij er belangrijke zorgredenen zijn om de gegevens langer te bewaren.
 2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeldt worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Artikel 8 Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Logopedisten hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij de gegevens niet aan derden verstrekken, behalve in de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten (leveranciers van software, beheerder van de website).

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

 • U hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • We de conclusie van de intake, anamnese en het onderzoek terugkoppelen naar de verwijzer; hiertoe zijn we wettelijk verplicht.
 • Het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag.
 • Een zwaarwegende reden om het medisch beroepsgeheim te doorbreken is, als er sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Dit is wettelijk verplicht.

Artikel 9 Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Artikel 10 Verantwoordelijke gegevensbescherming

De eigenaar van de praktijk is de Verantwoordelijke Gegevensbescherming.

De Verantwoordelijke Gegevensbescherming heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking en de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en is daarbij de eerste aanspreekspersoon.

Artikel 11 Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website www.logopediekindenjeugd.nl informeren.

Artikel 12 Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelende logopedist. Deze is te bereiken op het telefoonnummer of het e-mailadres wat u heeft gekregen.

Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij Jantina Kamphuis, praktijkhouder.

Adres: Willem Dreeslaan 43, 9363 ET Marum, telefoon 0594-643265, e-mail logopediekindenjeugd@hotmail.com

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Versie d.d. 20 mei 2018